Piaskowanie metali, drewna, szkła, elewacji

PIASKOWANIE
metali, aluminium, szkła, drewna, tworzyw, elewacji
Dzis jest: sobota,
27. lutego 2021r.

Co to jest piaskowanie ?


Piaskowanie - jest procesem technologicznym, które w g?ównym stopniu polega na czyszczeniu b?d? kszta?towaniu dowolnej powierzchni  materia?u przy pomocy ukierunkowanego silnego strumienia spr??onego powietrza, zawieraj?cego piasek lub inne twarde cz?steczki. Proces ten zbli?ony jest do podobnej metody jak? jest ?rutowanie metali.
Zamiast powietrza, u?ywa si? równie? cieczy z odrobinkami twardych cz?steczek - jest to proces stosowany w stomatologii.

Sama historia piaskowania si?ga 1870 roku, gdy to 18 pa?dziernika Benjamin Tilghman jako pierwszy opatentowa? t? metod? oczyszczania powierzchni.

Piaskowanie powierzchni jest procesem zbli?onym do procesu szlifowania, z t? ró?nic?, ?e po piaskowaniu, dana powierzchnia b?dzie du?o g?adsza i precyzyjnie zostan? oczyszczone trudnodost?pne miejsca i wg??bienia. Piaskowanie zalecane jest wsz?dzie tam, gdzie ograniczone jest dotarcie do zakrzywie? i rogów tradycyjn? metod? szlifowania.

Do procesu piaskowania oprócz g?ównie stosowanego przesiewanego piasku, mo?na stosowa? równie? inne surowce typu: rozdrobione szk?o, cz?steczki metalu, kawa?ki suchego lodu, minera? granatu, ?u?el koksowniczy.
W celu uzyskania wyj?tkowego wygl?du piaskowanej powierzchni, stosuje si? równie? drobne kawa?ki skorupy orzecha i innych twardych ro?lin.


Drobny piasek, oczyszczony podczas przesiewania, z du?? pr?dko?ci? uderza o obrabian? powierzchni?, tworzy si? wówczas gro?ny py?, który mo?e przedostawa? do p?uc cz?owieka.
Tak wi?c pracownik zajmuj?cy si? wy??cznie piaskowaniem ponosi wysokie ryzyko zachorowania na jedn? z chorób pylicznych.


Nale?y pami?ta?, ?e przy procesie piaskowania bezwzl?dnie stosujemy przepisy BHP.
Ka?dy pracownik przed przyst?pieniem do piaskowania musi odby? szkolenie bhp oraz bez wzgl?du na czas pracy, musi przestrzega? zasad bhp, powinien posiada? odpowiednie ubranie ochronne zaopatrzone w kask ochronny z wentylacj? oraz z dop?ywem ?wie?ego powietrza do oddychania.

Po przeprowadzonym procesie piaskowania, zaleca si? jak najszybsze zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni przed szkodliwym dzia?aniem powietrza.

 
Stronę odwiedziło
083449
osób

Piaskowanie samochodów - Film 1

piaskowanie-karoserii

Piaskowanie drewna - Film 2

piaskowanie-drewna

Różne fotki o piaskoWANIU

piaskarka4.jpg