Piaskowanie metali, drewna, szkła, elewacji

PIASKOWANIE
metali, aluminium, szkła, drewna, tworzyw, elewacji
Dzis jest: sobota,
27. lutego 2021r.
Zabezpieczanie metali - antykorozja metali.

W zwi?zku z licznymi pro?bami i sugestiami ze strony klientów, firma Piaskowanie Metali uruchomi?a  now? us?ug? zwi?zan? bezpo?rednio z czyszczeniem powierzchni metali i niemetali.

wiadro-z-farbaJest  to zabezpieczenie oczyszczonych powierzchni  metali dowoln? pow?ok? antykorozyjn?.

Po przeprowadzonym procesie piaskowania, zaleca si?, aby oczyszczona powierzchnia zosta?a w miar? mo?liwo?ci, jak najszybciej wst?pnie zabezpieczona przed dzia?aniem korozji, zwi?zanej z wilgotno?ci? powietrza i bezpo?rednim dzia?aniem tlenu.

Dok?adnie i profesjonalnie oczyszczona powierzchnia metalu po kilku godzinach mo?e nabra? niepo??danego nalotu. Ma to zwi?zek z utlenianiem si? czystego metalu w zetkni?ciu z powietrzem, w którym zawarty jest tlen. Reakcja ta,  tym bardziej jest zauwa?alna przypadku nowych, fabrycznych  powierzchni metalu, lub tych powierzchni, które zosta?y profesjonalnie oczyszczone i pozbawione zb?dnego nalotu - osadu.

Aby zapobiec takiej sytuacji, (ponownym oczyszczaniu) nale?y niew?tpliwie jak najszybciej odebra? piaskowane elementy matalowe, zabezpieczy? przed korozj? lub natychmiast przeprowadzi? proces lakierowania tej powierzchni.

Procedura ta, niew?tpliwie wymaga szybkiego dzia?ania, z któr? nie ka?dy si? liczy i ma na to czas.
Oddaj?c przedmiot - element do piaskowania, wierzymy, ?e drugiego dnia, trzeciego lub co gorsze, za kilka dni  odbierzemy go i doko?czymy dalsz? cz??? odnowy. Nie ka?dy wie, ?e im pó?niej tym gorzej, i lepiej wcze?niej odebra? dany element - przedmiot i rozpocz?? natychmiast nak?adanie farby lub lakieru bezpo?rednio na czyst? powierzchni? materia?u.

LECZ BEZ OBAW !
Dla tych osób co nie mog? wcze?niej, z ró?nych przyczyn, odebra? piaskowanych elementów firma Piaskowanie Metali wychodzi z pomocn? d?oni?.  Zabepieczymy oczyszczon? powierzchni? metalu dowoln? pow?ok? anty korozyjn?, i przygotujemy dany przedmiot do transportu.

Co oznacza, ?e zlecaj?c do piaskowanie dany przedmiot - element mo?esz skorzysta? równie? z uslugi wst?pnego zabezpieczania oczyszczonych powierzchni i przygotowanie do transportu.

Oferta naszej firmy w zakresie zabezpieczania i pakowania  obejmuje:

1. zabezpieczenie oczyszczonej - piaskowanej powierzchni metalu.

mataria? w?asny lub powierzony.

antykorozja2. Do ?rodków zabezpieczaj?cych u?ywamy mi?dzy innymi:

- podk?ad unikor

- podk?ad typu minia

- podk?ad anti cor ,  itp

3. Przygotowanie i zabezpieczenie danego przedmiotu - elementu do transportu:

- do tego u?ywamy, w zale?no?ci od oczyszczonych elementów, ró?nego rodzaju materia?ów syntetycznych , tkanin, tektur, kartonów, pude?ek, papieru pakowego.

- nast?pnie ca?o?c oplatana jest foli? pakow? typu strech, lub foli? b?belkow?.

NAJWA?NIEJSZE !!

Nasze starania zmierzaj? do tego, aby zlecone w naszej firmie us?ugi, realizowane w najwy?szej jako?ci, mog?y zosta? odebrane przez Zleceniodawc? w pó?niejszym terminie, w sposób nie naruszony i nie uszkodzony.

 

Piaskowanie samochodów - Film 1

piaskowanie-karoserii

Piaskowanie drewna - Film 2

piaskowanie-drewna

Różne fotki o piaskoWANIU

piaskarka4.jpg